Báo cáo công tác

BÁO CÁO: Kết quả thực hiện công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2010

Bám sát tình hình nguồn nước, thông tin kịp thời cho các cơ quan của Bộ và các địa phương để chủ động đối phó hạn hán; trước 20/10/2010 đề xuất biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo chống úng cho cây vụ Đông nhưng đảm bảo giữ đủ nước cho vụ lúa Đông Xuân sắp tới; có kế hoạch hướng dẫn các địa phương sử dụng nước tiết kiệm, nhất là ở miền Bắc, miền núi và ĐBSCL

Bài đăng ngày 29-10-2010 - Đã được xem 1954 lượt

TỔNG CỤC THUỶ LỢI

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do Hạnh phúc

 

 

 

         Hà Nội, ngày 27  tháng 10  năm 2010

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác tháng 10

và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2010

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Bộ giao trong tháng:

 

STT

Nhiệm vụ  Bộ giao

Kết quả thực hiện

1

Chỉ đạo phòng chống thiên tai bão lũ

Đang tiếp tục triển khai

2

Bám sát tình hình nguồn nước, thông tin kịp thời cho các cơ quan của Bộ và các địa phương để chủ động đối phó hạn hán; trước 20/10/2010 đề xuất biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo chống úng cho cây vụ Đông nhưng đảm bảo giữ đủ nước cho vụ lúa Đông Xuân sắp tới; có kế hoạch hướng dẫn các địa phương sử dụng nước tiết kiệm, nhất là ở miền Bắc, miền núi và ĐBSCL

- Đã phối hợp bên khí tượng thuỷ Trung ương để nắm tình hình thời tiết và Vụ có văn bản số: 608/TCTL-QLCT ngày 24/09/2010 gửi các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trung du đồng bằng Bắc bộ về việc tích nước hồ chứa và triển khai công tác phòng chống hạn hán vụ ĐX 2010- 2011, văn bản số: 619/TCTL-QLCT ngày 29/9/2010 gửi các Công ty KTCTTL Bắc Đuống, Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ về việc tích triển khai công tác phòng chống hạn hán vụ ĐX 2010-2011. Chỉ đạo các địa phương phải chủ động phòng chống úng cho cây vụ Đông sắp tới khi có mưa lớn.

3

Tiếp tục triển khai quyết liệt việc kiểm tra, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh nông lâm thuỷ sản như đã phân công, xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức phân luồng để quản lý, triển khai kiểm tra toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh

Tổng cục đã tham gia đoàn công tác đi kiểm tra tại địa phương và đang soạn thảo văn bản gửi các địa phương thực hiện.

4

Báo cáo sơ kết 6 tháng hoạt động theo cơ cấu tổ chức mới để chuẩn bị triển khai bộ máy từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu công tác (trước 15/10/2010)

Đã thực hiện

5

Triển khai quyết liệt việc kiểm tra, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh nông lâm thuỷ sản, thí điểm kiểm tra ở 2 tỉnh Thanh Hoá và Tiền Giang như đã phân công

Tổng cục đã tham gia đoàn công tác đi kiểm tra tại địa phương và đang soạn thảo văn bản gửi các địa phương thực hiện.

6

Xây dựng phương án đối phó với hạn hán ở các vùng; làm việc với EVN về phương án xả nước từ các hồ thuỷ điện để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất

Đã làm việc với EVN về tình hình nguồn nước của các hồ thuỷ điện, phối hợp với Cục Trồng trọt xác định lịch gieo trồng để xây dựng phương án xả nước phục vụ ĐX 2010-2011.

 

II. Kết quả thực hiện nhiệm  vụ Bộ giao tại các Thông báo của Bộ

 

STT

Nhiệm vụ  Bộ giao

Kết quả thực hiện

1

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về thuỷ lợi trong Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM. Tại thông báo số 5125/VP- TB ngày 20\9\2010.

Đang soạn thảo văn bản hướng dẫn

2

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương mở các lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê, đánh giá cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và ATVSTP NLTS theo phạm vi chuyên ngành; mở lớp tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu; xem xét sửa các biễu mẫu cho phù hợp sau khi có góp ý của các địa phương. Góp ý kiến về dự thảo QĐ của Bộ trưởng phân công quản lý nhà nước về CLVTNN và ATTPNLTS thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (do Cục QLCLNLS&TS gửi) trước ngày 4/10/2010. Tại thông báo số 5260/VP-BNN-VP ngày 28/9/2010.

Tổng cục đã tham gia tổ chức mở lớp  tập huấn tại  địa phương. Đã tham gia ý kiến

3

Phối hợp chặt chẽ với TTTH&TK nghiên cứu bổ sung ngay các chỉ tiêu thống kê còn thiếu thuộc lĩnh vực của minh. Tại thông báo số 5114/TB-BNN- VP ngày 17/9/2010

Đang nghiên cứu triển khai

4

Có ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định của Bộ Tài chính về thu phí, lệ phí quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản, gửi Vụ Tài chính trước ngày 30/9 (Vụ Tài chính đã gửi Dự thảo tới các đơn vị). Tại thông báo số 5260/TB- BNN-VP ngày 28/9/2010.

Đã tham gia ý kiến

5

 

 

 

 

Về tăng cường quản lý, khai thác CTTL hồ Dầu Tiếng: giao TC Thuỷ lợi tiến hành rà soát quy trình vận hành hồ cho phù hợp, lập báo cáo Bộ toàn diện về tất cả các công việc liên quan....Tại thông báo  5257/TB-BNN-VP ngày 28/9/2010.

 - Đang nghiên cứu, thẩm định hồ sơ quy trình vận hành hồ Dầu Tiếng.

 - Tổng cục TL đã có công văn số 603/TCTL-QLCTTL ngày 24/9/2010 đề nghị Công ty KTTL Dầu Tiếng, Sở NNPTNT các tỉnh trong vùng hưởng lợi (Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Tp Hồ Chí Minh) báo cáo về công tác quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn hồ Dầu Tiếng.

Hiện nay, đang yêu cầu Công ty KTTL Dầu Tiếng bổ sung báo cáo về công tác quản lý khai thác công trình. Sau đó  mời Công ty, các Sở Nông nghiệp liên quan họp và báo cáo Bộ.

6

Về các DA thuỷ lợi, DA an toàn hồ chứa (tại Lạng Sơn): Giao TC Thuỷ lợi thẩm định và rà soát, đề xuất các DA ưu tiên đầu tư, báo cáo CP để cấp vốn cho tỉnh  thực hiện. Tại thông báo số 4415/TB-BNN-VP ngày 9/8/2010.

Đã tập hợp danh mục các dự án SCNC các hồ chứa do tỉnh phê duyệt, đưa vào danh mục chung của cả nước để trình Chính phủ bố trí vốn thực hiện ( đang lập Tờ trình nhưng chưa trình Thủ tướng)

 

7

Hướng dẫn tỉnh (Hưng Yên) thực hiện công tác QH phòng chống lũ vùng bãi, ven đê, tạo điều kiện để phát triển kinh tế vùng bãi. Tại thông báo số 4965/TB-BNN-VP ngày 10/9/2010

- Ngày 14/6/2010 Tổng Cục Thủy lợi đã có văn bản số 196/TCTL-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc lập quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê.

 

8

Về xây dựng các trạm bơm do các xã quản lý, Bộ giao TC Thuỷ lợi tiếp thu bố trí vào các chương trình phát triển thuỷ lợi trình CP phê duyệt để thực hiện. Về việc đầu tư cải tạo các trạm bơm do nhà nước quản lý tại các huyện thuộc Hải Dương, giao TC TL rà soát các công trình để ưu tiên bố trí vốn đầu nâng cấp, sữa chữa. Tại thông báo số 4416/TB-BNN-VP ngày 9/8/2010.

Đang tổng hợp các dự án để Tổng cục thẩm định

 

III.Tình hình xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật, Chương trình, đề án

STT

Tên Văn bản

Thời hạn trình

Kết quả

1

 Luật Thuỷ lợi

Tháng 12/2011

Đang xin ý kiến Góp ý cho dự thảo Đề cương chi tiết Luật Thuỷ lợi

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý duy tu, bảo dưỡng đê biển sau đầu tư

Tháng 9/2010

Tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương, đã hoàn thiện tờ trình trình Bộ gửi Bộ Tư Pháp thẩm định để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3

Nghị định sửa đổi Nghị định 62/1999/NĐ-CP ngày 31/01/2009 ban hành quy chế phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội

Tháng 9/2010

Đã hoàn chỉnh dự thảo, Bộ đã có tờ trình trình Chính phủ phê duyệt.

 

4

Thông tư quy định năng lực tổ chức cá nhân tham gia quản lý CTTL.     

Quý /2011

Đang triển khai thực hiện.

5

Đề án “Quy hoạch và xây dựng hệ thống báo động trực canh, cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao”.

 

 

Đã tổ chức họp giao ban trực tuyến, đã triển khai họp tổ soạn thảo lần đầu để xây dựng kế hoạch và đề cương. Bộ đã có quyết định giao cục làm chủ đầu tư dự án, hoàn thành đề cương, tìm đơn vị tư vấn thực hiện.

6

Chương trình nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi

 

Được đổi tên thành Ban hành một số cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả khai thác của các hệ thống công trình thuỷ lợi. Tổng cục Thuỷ lợi đã chuẩn bị nội dung để Bộ trưởng ký văn bản số 583/TTr-BNN-TL ngày 04/3/2010 và 1509/TTr-BNN-TCTL ngày 24/5/2010 trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

 

            II. Công tác chuyên môn

            1. Về Công tác Quản lý công trình:

 - Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1250/CT-BNN-TCTL ngày 29/4/2010 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2010.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá kiểm tra an toàn công trình trước mùa mưa bão năm 2010 của các tỉnh.

- Theo dõi diễn biến nguồn nước, tình hình khí tượng thủy văn của cả nước.

2. Về Công tác Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn:

a. Về công tác Quy hoạch:

         - Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về Quy hoạch thủy lợi theo sự phân công của lãnh đạo Tổng Cục.

-          Xem xét kiến nghị của UBND TP Hồ Chí Minh về đầu tư các công trình tiêu trên địa bàn thành phố

-          Xây dựng đề cương mở mới năm 2011 các dự án thiết kế quy hoạch và điều tra cơ bản.

-          Xem xét chủ trương đầu tư xây dựng trạm bơm Hưng Long, tỉnh Hưng Yên; các công trình thủy lợi vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang

-          Phối hợp với Viện Quy hoạch thủy lợi Tổ chức Hội thảo Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng ĐBSH trong ĐKBĐKH nước biển dâng

         b. Về công tác Điều tra cơ bản:

      - Chuẩn bị các thủ tục đấu thầu các dự án ĐTCB mở mới năm 2010.

      - Chuẩn bị kế hoạch Điều tra cơ bản mở mới năm 2011.

            3. Về công tác Xây dựng cơ bản:

 -  Kiểm tra thực địa và thẩm định dự án Hiện đại hoá trạm bơm Thái Học, dự án Nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Hà Thanh, tỉnh Thái Bình.

- Thẩm định và trình Bộ phê duyệt 5 dự án (đã được phê duyệt): Sửa chữa, nâng cấp HT tưới tiêu Nam Cường, tỉnh Bắc Kạn; Nâng cấp kênh tưới chính trạm bơm Như Trác, tỉnh Hà Nam; SCNC trạm bơm và HT kênh tưới tiêu khu vực Tân Yên, Việt Yên, Hạ Hoà thuộc HTTN sông Cầu; HTTL Nậm Việc, tỉnh Nghệ An; HT kênh Lam Trà, tỉnh Nghệ An.

- Báo cáo lãnh đạo Tổng cục và thẩm định, trình Bộ phê duyệt các dự án: SCNC hồ sông Quao, tỉnh Bình Thuận; Đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc;  HTTL Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ; Xây dựng HT tưới tiêu và trạm bơm Hùng Cường, tỉnh Đồng Tháp; Xây dựng HT tưới tiêu và trạm bơm Ông Cha, tỉnh An Giang; SCNC trạm bơm Phù Sa, Hà Nội; SCNC trạm bơm Thái Học, tỉnh Thái Bình; Nâng cấp HT tưới tiêu trạm bơm Hà Thanh, tỉnh Thái Bình; SCNC hồ chứa nước Huổi Bẻ, tỉnh Điện Biên; SCNC hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên; Chỉnh trang CSHT bờ kênh đoạn từ cống Xuân Quan đến cửa ra sông Hồng thuộc HTTN Bắc Hưng Hải.

 - Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung thi công các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng; giải quyết các thủ tục giải ngân, vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản; điều chỉnh, bổ sung một số dự án.

4. Về công tác khoa học và hợp tác quốc tế:

   - Tổ chức thẩm định Đề cương, dự toán các Nhiệm vụ Khoa học đặc thù thực hiện năm 2010;

            - Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan để chuẩn bị ra mắt website và hộp thư điện tử của Tổng cục (hiện đang chạy thử);

            - Tổ chức Hội thảo về Sử dụng tổng hợp Tài nguyên nước lưu vực sông Cầu tại Đại Lải, Vĩnh Phúc; Góp ý Dự thảo sửa đổi các Thông tư 37, 38 về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Phối hợp với các Tổng cục Thuỷ sản, Lâm nghiệp đóng góp ý kiến với Bộ về việc phân cấp khoa học công nghệ cho các Tổng cục;

            - Tham gia với Bộ Tài nguyên & Môi trường đánh giá các Văn kiện thiết kế dự án theo Cơ chế phát triển sạch; Góp ý các văn kiện của các đơn vị trong Bộ soạn thảo: Về Môi trường; quản lý chất lượng nông lâm, thuỷ sản; biến đổi khí hậu,…

5. Về công tác Quản lý đê điều và PCLB.

a.Công tác Phòng chống lụt bão:

- Thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo PCLBTW, Bộ đối phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

b. Công tác đê điều:

- Tu bổ đê điều thường xuyên:

Đôn đốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên; kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ để đưa vào phòng chống lũ, bão năm 2010.

Khối lượng thực hiện đất đào, đắp tính đến ngày 20/10/2010: 663.374 m3 /658.595 m3 đạt 101% so với kế hoạch dự án.

Làm kè: 21.854 m3 /26.411 m3 đạt 82,8% kế hoạch dự án.

Gia cố mặt đê: Bê tông: 56.924 m3 /67.112 m3 đạt 84,8% kế hoạch dự án.

Xây mới và tu sửa 11 cống.

Khoan phụt vữa gia cố đê: Khối lượng thực hiện 15.680 mks/15.680 mks đạt 100% kế hoạch dự án.

- Duy tu bảo dưỡng đê điều:

Khối lượng thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều tính đến ngày 20/10/2010 như sau:

Đất: 102.838 m3/103.380 m3 đạt 99,5%; Bê tông: 22.829 m3 /26.464 m3  đạt 86%; Khoan phụt vữa 174.815 mks/174.260 mks đạt 100,3 %.

            - Chương trình củng cố và nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (năm 2010 Chính phủ hỗ trợ các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Nam là 585 tỷ đồng): Đến nay, có 13/13 tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch được giao; 07 tỉnh đạt 90- 100% kế hoạch; 06 tỉnh đạt 80-90% kế hoạch.

            - Chương trình củng cố và nâng cấp đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang (năm 2010 Chính phủ hỗ trợ các địa phương từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang là 260 tỷ đồng): Bộ đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chương trình; các địa phương đang triển khai và tổ chức thực hiện.

* Các công tác khác :

- Kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010: Kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện, kỹ thuật, giải ngân của các địa phương.

- Kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011: Chủ trì phối hợp các dịa phương thẩm định, dự thảo Quyết định trình Tổng cục, tiếp trình Bộ phê duyệt dự án.

- Qui hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông: Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, gửi báo cáo tiến độ; nghiên cứu hồ sơ qui hoạch của các địa phương đảm bảo các tiêu chí để hướng dẫn, đảm bảo sự thống nhất giữa các địa phương liên quan; theo dõi, đôn đốc tiến độ nội dung thực hiện của các địa phương đã phê duyệt qui hoạch.

- Dự án điều tra cơ bản, thiết kế qui hoạch: Kiểm tra tiến độ thực hiện của các đơn vị; thảo công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ..

- Xử lý sạt lở cấp bách: Tổng hợp báo cáo của các đoàn công tác, danh mục chung của các tỉnh; phối hợp với vụ Kinh tế Nông nghiệp- Bộ KHĐT thực hiện đảm bảo tiến độ.

- Đôn đốc thực hiện thực hiện các hạng mục  thuộc kế hoạch Duy tu bảo dưỡng đê điều; Chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Đê điều.

- Phối hợp với địa phương theo dõi sự cố lún sạt bãi sông tại K21+900-K31+000, đê hữu Hồng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Tổng hợp tiến độ, kế hoạch thực hiện chương trình nâng cấp đê sông đến năm 2020 của các địa phương; Tổng hợp kết quả xử lý vi phạm Luật Đê điều và Phòng chống lụt bão theo nội dung công văn số 1911/BNN-TCTL ngày 21/6/2010 để báo cáo Bộ trưởng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập Dự án tổng thể về xây dựng hệ thống đê điều trên phạm vi cả nước nhằm chủ động phòng, chống lụt, bão và nước biển dâng.

- Xây dựng Đề án “Hiện đại hoá Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương”. Đã có Quyết định của Bộ trưởng cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay đang sửa đề cương để trình Bộ phê duyệt.

- Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị kỷ niệm ngày thiên tai thế giới vào tháng 10/2010.

- Dự thảo văn bản trình Bộ trả lời Ủy ban nhân dân các tỉnh về việc cấp phép các công trình liên quan đến đê điều; Xây dựng đề cương, đề xuất một số nội dung điều tra cơ bản và quy hoạch thuộc kế hoạch năm 2011.

- Cử các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình đê điều ở các địa phương.

- Nghiên cứu cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý đê.

- Phối hợp nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu đê điều.

- Tổng hợp vào bản đồ số trọng điểm xung yếu đê điều năm 2010; Tổng hợp báo cáo của các địa phương về xây dựng lực lượng quản lý đê nhân dân.

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và Phòng chống lụt bão của các địa phương.

- Hoàn thiện dự thảo hướng dẫn phân cấp đê trình Bộ.  

6. Về công tác Thanh tra kiểm tra 

   a. Về công tác Thanh tra kiểm tra:

- Dự thảo kết luận thanh tra các công trình tu bổ, duy tu và xử lý cấp bách về đê điều năm 2009, kiểm tra các công trình đê điều thi công năm 2010 tại các tỉnh Hải Dương.

- Tiến hành thanh tra công tác quản lý Dự án đầu tư nạo vét khẩn cấp một số kênh trục thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ cấp nước vụ Đông Xuân 2006 – 2007;

- Tiến hành kiểm tra công tác quản lý Dự án mô hình xử lý nước thải làng nghề bún và Dự án điều tra hiện trạng của Sông Mã tỉnh Thanh Hóa và kiến nghị các giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện.

- Thường trực tiếp dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 b. Về tình hình vi phạm pháp lệnh đê điều: Tổng số vụ vi phạm từ đầu năm đến nay là 1.576 vụ trong đó đã xử lý 265 vụ, còn tồn đọng 1.311 vụ.

6. Về công tác Văn phòng

             a). Công tác Tổ chức cán Bộ:

Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác quy hoạch cán bộ; Xem xét, điều chỉnh biên chế của các đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao của Tổng cục; Tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng văn bản, xử lý văn bản bám sát phân công lãnh đạo Tổng cục.

         b) Về công tác quản trị: Đang tiến hành một số thủ tục cần thiết để tiến hành sửa chữa trụ sở làm việc.

         c) Về công tác Cải cách hành chính: Đang tiến hành triển khai công tác CCHC theo kế hoạch của Bộ.

VI. Những việc chính dự kiến thực hiện trong  tháng 11/2010:

          1. Về công tác Quản lý công trình: Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước và bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi, đảm bảo tưới, tiêu và phòng chống úng, hạn, lụt bão trên phạm vi cả nước;

        2. Về công tác XDCB: Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định và trình Bộ phê duyệt những dự án còn lại từ tháng trước; Bố trí kiểm tra thực địa những dự án được giao tiếp theo; Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và an toàn công trình; một số dự án chuẩn bị hoàn thành và hoàn thành trong năm.

  3. Về công tác Quản lý Nguồn nước và NSNT:

        a. Công tác quy hoạch:

            - Thực hiên công tác quản lý nhà nước về QHTL.

- Báo cáo về việc đề xuất bổ sung thuỷ điện Sơn Giang (thuộc lưu vực sông Ba) vào quy hoạch thuỷ điện nhỏ toàn quốc; Báo cáo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về một số vấn đề thuộc quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội.

- Nghiên cứu thông số của trạm bơm Phù Sa trong các dự án quy hoạch báo cáo Tổng Cục.

- Chuẩn bị tài liệu của tỉnh Gia Lai, Bình Thuận, An Giang phục vục cuộc họp của Văn phòng Chính phủ.

- Tổ chức nghiệm thu một số dự án quy hoạch thuỷ lợi năm 2010.

- Thực hiện các thủ tục giao đơn vị thẩm định các dự án thiết kế quy hoạch thuỷ lợi kết thúc 2010.

         b. Về công tác Nước sạch và VSMTNT: Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010;

            4. Về công tác xây dựng các VPQPPL, Chương trình, Đề án:

Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý duy tu, bảo dưỡng đê biển sau đầu tư; Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 62/1999/NĐ-CP ngày 31/01/2009 ban hành quy chế phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội;  Thông tư quy định năng lực tổ chức cá nhân tham gia quản lý CTTL.

5. Về công tác Đê điều và PCLB:

- Đôn đốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên; kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ để đưa vào phòng chống lũ, bão năm 2010.

- Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và Phòng chống lụt bão của các địa phương.

- Đôn đốc các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp đê biển theo kế hoạch năm 2010.

- Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, duy tu bảo dưỡng đê biển sau đầu tư.

- Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định về việc bãi bỏ các khu phân, chậm lũ hệ thống sông Hồng thay thế Nghị định số 62/1999/NĐ-CP ngày 31/07/1999 của Chính phủ.

- Tiếp tục xây dựng trình Chính phủ Đề án “Quy hoạch và xây dựng hệ thống báo động trực canh, cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan lập Dự án tổng thể về xây dựng hệ thống đê điều trên phạm vi cả nước nhằm chủ động phòng, chống lụt, bão và nước biển dâng.

 6. Tiến hành thanh tra, kiểm tra năm 2010 theo kế hoạch Bộ giao;Thường trực tiếp dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;

7. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

8. Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức cán bộ; sắp xếp bổ sung cán bộ, công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao và chỉ đạo của Bộ; Tiếp tục rà soát các qui định, thể chế điều hành để hoàn thiện; triển khai công tác CCHC theo kế hoạch của Bộ./.

 

 

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

 

  

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm