Báo cáo công tác

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Tổng cục

Báo cáo số 209/BC-TCTL-VP ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục Thủy lợi

Bài đăng ngày 17-12-2012 - Đã được xem 1725 lượt


I.
Kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

- Tổng cục Thủy lợi đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 (49/QĐ -TCTL ngày 18/01/2012), theo sát kế hoạch của Bộ. Kế hoạch đã xác định hoạt động cần triển khai thực hiện, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện, các sản phẩm cuối cùng cần đạt được và thời gian bắt đầu, kết thúc.

- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch: Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục bám sát vào 6 nội dung, lĩnh vực chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức;cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Cho đến nay cơ bản đã hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

- Thực hiện chế độ ưu đãi  đối với cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Bộ (Quyết định số 327/QĐ- TCTL-VP ngày 03/4/2012).

- Tổ chức các cuộc họp về CCHC được lồng ghép với giao ban của Tổng cục; thường xuyên tham gia giao ban, tập huấn  CCHC của Bộ.

- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được duy trì thường xuyên thông qua chuyên trang cải cách hành chính của Tổng cục và chuyển các văn bản có liên quan đến CCHC cho các cán bộ của Tổng cục.

- Thực hiện chế độ báo theo quy định của Bộ.

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính

Tổng cục đã có kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nội dung kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục năm 2012.

- Về kiểm tra tình hình thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính tại Tổng cục Thủy lợi: Từ đầu năm 2012 đến nay Tổng cục nhận được 08 hồ sơ cấp phép xả thải vào hệ thống CTTL và hồ sơ cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ CTTL. Hiện đã giải quyết được 4 hồ sơ; còn 4 hồ sơ đang xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, so sánh thành phần hồ sơ thực tế và nội dung được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia và nội dung được công khai không có thành phần hồ sơ ngoài quy định; các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn.

- Tổng cục đã tổ chức đánh giá, kiểm tra về công tác thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63//2010/NĐ - CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC tại địa phương: Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An. Cho đến nay,  trong quá trình thực hiện, triển khai tại các địa phương  chưa có vướng mắc, hay phản ánh từ các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương.

            4. Tình hình bố trí kinh phí và thực hiện kinh phí cho CCHC:

Trong năm 2012, Tổng cục đã bố trí 273.000.000 đồng cho công tác CCHC; đến nay đã giải ngân được 190.000.000 đồng.


II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

1. Cải cách thể chế

1.1. Công tác pháp chế

 Thực hiện Quyết định  điều chỉnh số 1739/QĐ-BNN-PC ngày 24 tháng 07 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sáu tháng cuối năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; Tổng cục Thủy lợi đã và đang xây dựng các văn bản có liên quan như sau:

-  Đang xây dựng 02 luật;

- Đang xây dựng 03 Nghị định, và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

-  Đang soạn thảo: 11 Thông tư, trong đó “Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011-2015” được thay thế bằng Chỉ thị của Bộ trưởng số 1452/CT-BNN-TCTL ngày 16/5/2012 triển khai thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

(Kết quả chi tiết xem phụ lục kèm theo).

- Tham gia tích cực trong việc soạn thảo, góp ý các văn bản QPPL quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành; văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.

1.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực

a) Thực hiện chiến lược hoặc quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Chiến lược phát triển thuỷ lợi đến năm 2020 và định hướng đến 2050, Chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

+ Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 vùng đồng bằng sông Hồng; Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 khu vực Miền Trung;

+ Triển khai xây dựng Quy hoạch chống ngập úng cho các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Vĩnh Long, Cà Mau;  Tổ chức triển khai các dự án quy hoạch thủy lợi, đê điều, quy hoạch PCLB cho các tỉnh, Thành phố; rà soát quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê như TP. Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình; quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng - Thái Bình; Rà soát quy hoạch hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam; quy hoạch phòng chống lũ các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận; Quy hoạch chỉnh trị sông suối biên giới.

- Thực hiện Quyết định số 366/QĐ - TTg, ngày 31/03/2012 về việc phê duyệt Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức triển khai như sau:

+ Đã ban hành chỉ thị của Bộ trưởng số 1452/CT-BNN-TCTL ngày 16/5/2012 triển khai thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 thay thế Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011-2015;

+ Tổ chức xây dựng Thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

+ Sửa đổi Thông tư liên Bộ hướng dẫn phân công phối hợp ba ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và ĐT trong việc thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2012 - 2015.

+ Tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư liên Bộ hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình thay thế Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT/BTC-NN ngày 11/7/2007 và số 48/2008/TTLT/BTC-NN ngày 12/6/2008 bổ sung, sửa đổi Thông tư liên tịch số 80/2007/BTC-NN ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giai đoạn 2006 - 2010.

+ Ngày 6/7/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp Ban chủ nhiệm Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2011, sơ kết 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu Chương trình năm 2012; kế hoạch triển khai Chương trình giai đoạn 2012 - 2015, kết luận cuộc họp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông báo số 3520/TB-BNN-VP ngày 25/7/2012  trong đó yêu cầu các Bộ, Ngành, địa phương và các thành viên Ban chủ nhiệm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm.

+ Ngày 27/7/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2012 - 2015, kết luận cuộc họp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông báo số 3830/TB-BNN-VP ngày 8/8/2012 trong đó yêu cầu các Bộ, Ngành chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 và các địa phương khẩn trương rà soát, củng cố các Ban điều hành Chương trình để chỉ đạo sớm hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2012.

+ Ngày 27/9/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp thường niên giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2011 và cam kết những nội dung cần thực hiện trong giai đoạn tới.

b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị

- Đã ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012  của Tổng cục Thủy lợi (Quyết định số 371 /QĐ - TCTL - VP ngày 25/04/2012).

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho cán bộ thủy lợi thuộc Chi cục Thủy lợi, phòng nông nghiệp và PTNT, doanh nghiệp quản lý khai thác CTTL của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tổ chức các lớp tập huấn đội ngũ Giảng viên cấp tỉnh cho 11 tỉnh miền Trung  thực hiện  Đề án: “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

- Công tác phổ biến tuyên truyền phòng chống lụt bão: Tham mưu cho Ban chỉ đạo phối hợp với Uỷ ban Quốc gia TKCN và các tỉnh thành phố tổ chức các cuộc diễn tập phòng tránh lũ quét, sạt lở đất; phòng chống lũ, cứu hộ đê; diễn tập ứng cứu sự cố đập và sơ tán dân hạ du ở Hoà Bình;

- Tham gia phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống lụt bão và GNTT; trong đó, phổ biến tới cộng đồng 1,2 triệu tờ rơi và poster về Phòng chống lụt bão và động đất sóng thần;

c) Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị

Thực hiện Quyết định số 2832/QĐ-BNN-TTr, ngày 21/11/2011 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2012. Tổng cục Thủy lợi được giao tổng cộng 06 cuộc, trong đó 04 cuộc thanh tra các dự án về xây dựng cơ bản; 02 cuộc kiểm tra tình hình vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão và quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đến nay đã hoàn thành 03 cuộc; tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Cải cách TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị.

Đã triển khai rà soát, trình Bộ công bố  lại 17 Thủ tục hành chính đã được phê duyệt Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy lợi, theo văn bản số 421/VP - KSTTHC, ngày 19/7/2012 của Văn Phòng Bộ.

 

2.2. Về kiểm soát thủ tục hành chính

a) Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính

 Tổ chức, triển khai rà soát, thống kế các thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở xây dựng các văn bản QPPL năm 2012 của Tổng cục, gồm:

- 04 TTHC có quy định tại Thông tư Hướng dẫn về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch thủy lợi hiện trình Bộ trưởng phê duyệt Thông tư;

            - Đang nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính có quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy lợi

b) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

­Trong  năm 2012,Tổng cục không nhận được các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến các TTHC đang thực hiện tại Tổng cục.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết đinh số 03 /QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ); đang rà soát chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Tổng cục; của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục để điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

- Đã xây dựng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp chế, Thanh tra thuộc Tổng cục.

- Đã nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng hiện trạng tổ chức ngành thủy lợi ở các địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

- Đang nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi; quản lý đê điều và PCLB các cấp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý.

             4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC

a. Việc thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức của đơn vị

- Biên chế được giao năm 2011 là:

+ Quản lý nhà nước 157 chỉ tiêu, số cán bộ, công chức có mặt là 146 người; + Biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập là: 476 chỉ tiêu, có mặt là 476.

- Tổ chức triển khai xây dựng bản mô tả công tác của các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị; theo dõi, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo bản mô tả công việc;

- Hoàn tất các thủ tục  quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ công chức theo quy định;

 b. Thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội tại đơn vị.

- Nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn năm 2012 là: 139 cán bộ;

- Làm các thủ tục cần thiết để hưởng chế độ Hưu trí đối với 05 cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp.

- Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho các cán bộ công chức của Tổng cục theo quy định.

c. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tổng cục đã xây dựng tổng hợp như cầu đào tạo của Tổng cục trong năm 2012. Tính đến nay đã tiến hành thủ tục cử cán bộ, công chức đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng các chương trình như: Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp 09; Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 20; Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 20; Lý luận chính trị  cao cấp 19; Lý luận chính trị  trung cấp 05;  Đào tào Tiến sỹ trong nước 04; Thạc sỹ trong nước 10; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (thanh tra, xây dựng, đấu thầu, pháp chế, tài chính…) 33 lượt cán bộ tham dự; Bồi dưỡng kiên thức an ninh quốc phòng 12 đồng chí; Cử 04 cán bộ tham gia kháo đào tạo Tiến sỹ ở nước ngoài và 03 cán bộ tham gia kháo đào tạo Thạc sỹ ở nước ngoài; Cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài là 416 lượt.

- Cử 23 cán bộ tham dự thi chuyên viên lên chuyên viên chính và chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức:

5. Cải cách tài chính công

- Đang triển khai rà soát quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị triển khai mua sắm tài sản trang thiết bị làm việc cho các cán bộ lãnh đạo cũng như công chức mới được bổ nhiệm và điều chuyển; sửa chữa trụ sở làm việc góp phần ổn định nơi làm việc cho các đơn vị.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Về ứng dụng công nghệ thông tin

Hoàn thiện Website của Tổng cục, các Quy chế quản lý, sử dung Website;  thành lập Ban biên tập Website, thường xuyên cập nhật thông tin về chỉ đạo điều hành của Tổng cục, đặc biệt là công tác CCHC. Đến nay trang thông tin điện tử của Tổng cục cơ bản đã từng bước hoàn thiện, góp phần nâng cao năng lực công tác chỉ đạo điều hành của Tổng cục được thông xuất, hiệu quả.

6.2 Về công tác triển khai ISO

- Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong hoạt động của Tổng cục (Quyết định số 738/QĐ-TCTL –VP).

- Tổ chức triển khai thực hiện  xây dựng 20 Quy trình gồm: 6 quy trình bắt buộc; 14 quy trình tác nghiệp; trong đó chú trọng thực hiện, xây dựng 09 thủ tục hành chính theo Quyết định 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011.

- Ngày 22/8/2012 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã cấp giấy chứng nhận Quyết định số 1634/QĐ-TĐC Quyết định cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với vơ quan hành chính nhà nước cho Tổng cục Thủy lợi, vượt kế hoạch Bộ đề ra (tháng 12/2012).

- Ngày 15/3/2012 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã có Quyết định số 378/QĐ-TĐC về việc cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước (lần 2) cho Cục Quản lý đê điều và PCLB.


III.
Đánh giá chung

1. Những ưu điểm

            + Việc công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết, đã giúp cho tổ chức, cá nhân nắm vững hơn khi có nhu cầu giải quyết công việc. Người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây, công việc được giải quyết nhanh hơn, đúng hẹn, giảm bớt trung gian nhũng nhiễu, phiền hà.

            + Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có những bước chuyển biến nhất định thể hiện ở thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn.

               + Tổ chức, cá nhân có điều kiện theo dõi, giám sát việc làm của cán bộ, công chức, của cơ quan Nhà nước để cùng góp phần xây dựng chế độ làm việc ngày càng vững mạnh.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

  +  Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động CCHC còn hạn chế;

+ Công tác kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các thủ tục hành chính, nhất là đối với các địa phương còn nhiều bất cập.


IV. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2013

1. Cải cách thể chế

Thực hiện kế hoạch xây dựng VB QPPL năm 2013 Bộ phê duyệt; Rà soát, hệ thống hoá VBQPPL; Kiểm tra văn bản QPPL do Bộ, ngành khác, địa phương ban hành có liên quan; Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

            2. Về kiểm soát thủ tục hành chính

- Triển khai rà soát, thống kế các thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở xây dựng các văn bản QPPL năm 2013 của Tổng cục.

            3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Rà soát, đề xuất chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục, các đơn vị trực thuộc theo nhiệm vụ được giao của Chính phủ  và của Bộ; Kiểm tra đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị trực thuộc; rà soát, sửa đổi và thực hiện quy chế làm việc của đơn vị của Tổng cục.

- Nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi; quản lý đê điều và PCLB các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý.

4. Phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục; Triển khai thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức được Bộ giao bổ sung biên chế năm 2013; Đổi mới công tác quản lý, cán bộ công chức.

5. Cải cách tài chính công

- Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của nhà nước;

- Rà soát, tổ chức triển khai quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thông báo, công khai quyết toàn nguồn ngân sách năm 2013.

- Hướng dẫn, chỉ đạo chuẩn bị công tác lập, xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2013 và tổ chức triển khai thực hiện.

6. Hiện đại hoá nền hành chính

- Triển khai xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công theo quy định.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến các Quy trình ISO đã được tổ chức Đánh giá cấp giấy chứng nhận.

- Nghiên cứu các TTHC mới phát sinh để xây dựng thành Quy trình ISO.

6. Công tác chỉ đạo cải cách hành chính

- Tổ chức triển khai Kế hoạch CCHC năm 2013 của Tổng cục; Nâng cao chất lượng báo cáo cải cách hành chính; Kiểm tra công tác CCHC; Triển khai các nội dung truyền thông CCHC; Thực hiện áp dụng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC Par index theo kế hoạch của Bộ; Đảm bảo đủ nguồn kinh phí tài chính thực hiện kế hoạch CCHC 2013; Xây dựng kế hoạch kinh phí, kế hoạch CCHC năm 2014.

- Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan/đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính hoàn thành theo kế hoạch đề ra./.

Chi tiết xem tạiBao cao CCHC nam 2012 (.doc, 57.5 KB)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm