Báo cáo công tác

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện văn bản số 5376/BNN-VP ngày 02/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức kiểm tra việc kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền của Tổng cục.

Bài đăng ngày 14-12-2012 - Đã được xem 1446 lượt

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC THUỶ LỢI

 

Số: 190 /BC - TCTL - VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 16  tháng 11   năm 2012

 

BÁO CÁO

Kết quả Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

 

             Thực hiện văn bản số 5376/BNN-VP ngày 02/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức kiểm tra việc kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền của Tổng cục, kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012  của Tổng cục Thủy lợi, tổ chức và triển khai thực hiện (Quyết định số 30/QĐ - TCTL -VP ngày 10/01/2012);

- Phổ biến, quán triệt các văn bản của Chính phủ, của Bộ liên quan đến việc triển khai công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước cho cán bộ trong toàn đơn vị;

- Có các văn bản chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ  kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 theo Kế hoạch;

- Tổ chức tập huấn cho các thành viên trong Tổ công tác kỹ năng thống kê văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuỷ lợi, rà soát, đơn giản hoá các TTHC và kỹ năng điền các Biểu mẫu theo yêu cầu của Bộ;

- Bố trí cán bộ đầu mối làm công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục, đều có trình độ Đại học và trên đại học, có thâm niên công tác trên 9 năm;

-  Đã thực hiện chế độ ưu đãi  đối với cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Bộ (Quyết định số 327/QĐ- TCTL-VP ngày 03/4/2012);

- Bố trí kinh phí và triển khai chi cho hoạt động kiểm soát thủ TTHC Tổng cục (62.000.000 đồng) cho các nội dung: hội họp, tập huấn, rà soát...


         2. Đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Năm 2012, theo kế hoạch Tổng cục Thủy lợi xây dựng 17 văn bản Quy phạm pháp luật. Trong đó, Thông tư “Hướng dẫn về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch thủy lợi” có chứa các thủ tục hành chính đang trình Bộ trưởng phê duyệt. Trong quá trình xây dựng Thông tư này, Tổng cục thường xuyên phối hợp với Phòng Kiểm soát TTHC, các cơ quan, đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo (văn bản số 522/TCTL-VP ngày 13/06/2012 gửi Phòng Kiểm soát TTHC của Bộ về việc xin ý kiến các thủ tục hành chính; văn bản số 567/TCTL-QLNN ngày 26/6/2012 gửi Vụ Pháp chế); tổ chức thực hiện việc đánh giá tác động theo các biểu mẫu về tính cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ (theo Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP);

Qua kiểm tra hồ sơ lưu, kết quả thực hiện được có lưu đầy đủ :

+ Các Văn bản xin ý kiến góp ý;

+ Bản đánh giá tác động của cơ quan gửi thẩm định;

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu;

 + Ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị KSTTHC


         3. Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính

Công khai theo quy định 17 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2774/QĐ – BNN - TCTL ngày 11/11/2011; Tuy nhiên trong quá trình giải quyết, còn một số vấn đề chưa phù hợp, đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và có văn bản số 947/TCTL-VP, ngày 03/10/2012, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi .


         4. Kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

- Từ đầu năm 2012 đến nay Tổng cục nhận được 08 hồ sơ cấp phép xả thải vào hệ thống CTTL và hồ sơ cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ CTTL. Hiện đã giải quyết được 4 hồ sơ; còn 4 hồ sơ đang xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, so sánh thành phần hồ sơ thực tế và nội dung được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia và nội dung được công khai không có thành phần hồ sơ ngoài quy định; các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn.

- Tổng cục chưa nhận được đơn thư, phản ánh khiếu nại về việc thực hiện các thủ tục hành chính này.


         5. Một số khó khăn trong quá trình thực hiện

- Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuỷ lợi nhiều nhưng một số lĩnh vực lại chưa đủ căn cứ pháp lý;

- Các cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục làm kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện;

- Việc lấy ý kiến góp ý còn mất nhiều thời gian, nhất là đối với địa phương.

Để duy trì và phát huy kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đề nghị:

- Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tăng cường tập huấn, đào tạo cho đội ngũ làm công tác kiểm soát TTHC.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình thực hiện, để tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội.


         6. Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2013

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, nội dung các văn bản liên quan đến việc kiểm soát thủ tục hành chính (của Chính phủ, Bộ).

- Xem xét, sửa đổi các TTHC đã ban hành; Kiểm soát các TTHC mới trong các văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục đảm bảo các quy định tại Thông tư số 28/2009/TT – BNNPTNT ngày 02/6/2009; và Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2009/TT – BNNPTNT và thực hiện công tác kiểm soát TTHC ngay từ khi xây dựng dự thảo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng KSTTHC Bộ (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);

- Chánh văn phòng (để b/c);

- Lưu VT, TH.

 

Chuyên viên soạn thảo

 

 

       Lê Thị Lan

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phú

 

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm