Cải cách HC

Báo cáo kết quả triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch rà soát thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2013

Theo báo cáo số 72/BC-TCTL-VP ngày 5/6/2013 của Tổng cục Thủy lợi

Bài đăng ngày 05-06-2013 - Đã được xem 3229 lượt

I. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC

            1. Tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2013 của Tổng cục trong đó có phần chi tiết về cải cách thủ tục hành chính (tại Quyết định số 53/QĐ - TCTL - VP ngày 06/02 /2013  của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi).

-  Phổ biến, quán triệt các văn bản của Chính phủ, của Bộ liên quan đến việc triển khai công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính tới toàn thể các cán bộ trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổ chức thống kê văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuỷ lợi, rà soát, đơn giản hoá các TTHC.

- Từ đầu năm 2013 đến nay, Tổng cục đã tiếp nhận  được 37  hồ sơ và xử lý được 31 hồ sơ, còn lại 6 hồ sơ đang xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, so sánh thành phần hồ sơ thực tế và nội dung được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia và nội dung được công khai không có thành phần hồ sơ ngoài quy định; các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn.

2. Tình hình triển khai kiểm soát thủ tục hành chính

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục triển khai rà soát các TTHC có chứa trong các văn bản QPPL năm 2013 do Tổng cục đang chủ trì soạn thảo (như phụ lục 01 kèm theo), hướng dẫn các đơn vị thống kê các biểu mẫu, đánh giá tác động và tính toán chi toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực thi các thủ tục hành chính đang thực hiện tại đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định;

- Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục chưa nhận được phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định tại (Nghị định số 63/2010/NĐ-CP).

3. Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ khác được quy định tại Quyết định số 945/QĐ-TTg

- Kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện không đúng các quy định về thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ, phẩm chất của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; công khai kịp thời, đầy đủ, các quy định về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát  thực hiện thủ tục hành chính;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của Tổng cục được thông suốt;

- Bố trí kinh phí tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

II. Kế hoạch triển khai thực hiện 6 tháng cuối  năm 2013

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, nội dung các văn bản liên quan đến việc kiểm soát thủ tục hành chính (của Chính phủ, Bộ);

- Triển khai rà soát, thống kê các thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở xây dựng các văn bản QPPL năm 2013 của Tổng cục theo Thông tư số 28/2009/TT – BNNPTNT ngày 02/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2009/TT – BNNPTNT;

- Triển khai khảo sát đánh giá việc thực hiện nội dung thủ tục hành chính tại địa phương;

- Thường trực tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định tại (Nghị định số 63/2010/NĐ-CP); phát hiện và trình cấp có thẩm quyền giải quyết những bất cập của các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý của Tổng cục./.


Chi tiết xem tại: Kiem soat thu tuc hanh chinh 6 thang dau nam (.doc, 111 KB)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến