Tiêu chuẩn - quy chuẩn

Danh sách qui trình, tiêu chuẩn, qui phạm về hồ đập

-

Bài đăng ngày 19-08-2010 - Đã được xem 3369 lượtSTT

Mã tiêu chuẩn

Nội dung

1

14TCN 198:2006

Hướng dẫn tính khí thực các công trình tháo nước. Hiệu lực từ 15/1/2007.

Ban hành theo Quyết định số 4090/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Toàn văn khoảng 84 trang A4.

2

14TCN 197:2006;

Hướng dẫn thiết kế cống lấy nước bằng thép bọc bê tông, bê tông cốt thép. Hiệu lực từ 15/1/2007. 

Ban hành theo Quyết định số 4090/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Toàn văn khoảng 84 trang A4. 

3

14TCN-173:2006

 

Tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình đầu mối thuỷ lợi.Hiệu lực từ 12/2006. 

Ban hành theo Quyết định số 3518/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Toàn văn tiêu chuẩn gồm 12 trang A4. Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

4

14TCN-171-2006

 

Thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án Thủy lợi. Hiệu lực từ 11/2006. 

Ban hanh theo Quyet dinh so 3003/QD/BNN-KHCN ngay 17/10/2006 cua Bo truong Bo NN&PTNT 

5

14TCN 195:2006

 

Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi. Hiệu lực từ 15/1/2007. 

Ban hành theo Quyết định số 4079/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Toàn văn gồm 60 trang, chia làm 6 chương và 3 phụ lục. 

6

14TCN 186:2006

 

 Qui định về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi. Hiệu lực từ 1/2007. 

Ban hành theo Quyết định số 3964/QĐ/BNN-KHCN ngày 25/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. 

7

14TCN 181:2006

 

Hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép. Hiệu lực từ 1/2007. 

Ban hành theo Quyết định số 3879/QĐ/BNN-KHCN ngày 19/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Toàn văn gồm 3 chương, 3 phụ lục. Tổng khoảng 40 trang A4. 

8

14TCN 183:2006; 14TCN 184:2006; 14TCN 185:2006;

 

Tiêu chuẩn ngành về đá xây dựng trong công trình thuỷ lợi. Hiệu lực từ tháng 1/2007. 

Ban hành theo Quyết định số 3966/QĐ/BNN-KHCN ngày 25/12/2006. Khoảng 24 trang. 

9

Thông tư số 06/2006/TT-BXD

Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật....

Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình 

Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình. Toàn văn gồm 4 chương và 2 phụ lục, tổng khoảng 13 trang. 

10

14TCN 112 - 1997

 

Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Guideline for the estimation and evaluation of economical efficiency for irrigation and drainage projects.

Mã tiêu chuẩn:14TCN 112 - 1997

Số quyết định ban hành:1044NN-KHCN/QĐ

Ngày ban hành:28/05/1997

Cơ quan biên soạn: Công ty TVXDTL 1

 

11

14TCN.A.1.76, 14TCN-21-85

 

Tiêu chuẩn bản vẽ thuỷ lợi 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Tiêu chuẩn bản vẽ thuỷ lợi

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Standard for hydraulic structure drawings

Mã tiêu chuẩn:14TCN.A.1.76 14TCN-21-85

Số quyết định ban hành:345-TL/QĐ

Ngày ban hành:15/11/1976

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

12

14TCN 48-86

 

 Quy trình thi công bê tông trong mùa nóng - khô 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy trình thi công bê tông trong mùa nóng - khô

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Instruction for concrete construction in dry and hot seasons

Mã tiêu chuẩn:14TCN 48-86

Số quyết định ban hành:116TL/ TCN

Ngày ban hành:13/02/1986

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

13

QTTL.D.1.82

 

Quy trình nổ mìn trong xây dựng thuỷ lợi thuỷ điện 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy trình nổ mìn trong xây dựng thuỷ lợi thuỷ điện

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Blasting instruction for construction of hydraulic and hydropower works

Mã tiêu chuẩn:QTTL.D.1.82

Số quyết định ban hành:369QĐ/KT

Ngày ban hành:28/07/1984

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

14

QPTL.D.3.74

 

Quy phạm thi công và nghiệm thu khoan nổ mìn các công trình đất đá 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm thi công và nghiệm thu khoan nổ mìn các công trình đất đá

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Standard of construction and acceptance for acceptance when drilling soil and rock by blasting

Mã tiêu chuẩn:QPTL.D.3.74

Số quyết định ban hành:1018TL/ QĐ

Ngày ban hành:02/03/1974

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

15

QPTL.D.1.74

 

Quy phạm quy tắc thi công và nghiệm thu các công việc tiêu nước mặt và hạ mực nước ngầm bằng nhân tạo 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm quy tắc thi công và nghiệm thu các công việc tiêu nước mặt và hạ mực nước ngầm bằng nhân tạo

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Principles and standard for construction and acceptance of man-made structures for surface drainage and ground water level reduction

Mã tiêu chuẩn:QPTL.D.1.74

Số quyết định ban hành:64TL/QĐ

Ngày ban hành:06/01/1974

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật dịch từ tài liệu của L.xô cũ

 

16

QPTL.1.72

 

 Quy phạm kỹ thuật đắp đê bằng phương pháp đầm nén 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm kỹ thuật đắp đê bằng phương pháp đầm nén

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Technical standard for dyke construction by compaction method

 

 

Mã tiêu chuẩn:QPTL.1.72

Số quyết định ban hành:151/QĐ-TL

Ngày ban hành:28/02/1972

Cơ quan biên soạn: Cục QLĐĐ & PCLB

 

17

14TCN 20-85, QPTL.D.4.80

 

Quy phạm kỹ thuật thi công đập đất theo phương pháp đầm nén 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm kỹ thuật thi công đập đất theo phương pháp đầm nén

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Technical standard for earth dam construction by compaction method

Chỉ số phân loại ICS:

Thuộc lĩnh vực:Thi công-Thuỷ lợi

Mã tiêu chuẩn:14TCN 20-85 QPTL.D.4.80

Số quyết định ban hành: Không có

Ngày ban hành:

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

18

14TCN101-2001

 

Giếng giảm áp - Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra, nghiệm thu 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Giếng giảm áp - Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra, nghiệm thu

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Reliefwells - Technical procedure of installation and test method for acceptance

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN101-2001

Số quyết định ban hành:109/2001/ QĐ-BNN

Ngày ban hành:16/11/2001

Cơ quan biên soạn: Trường Đại học Thuỷ lợi

 

19

14TCN12-2002

 

 Công trình thuỷ lợi - Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Công trình thuỷ lợi - Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic construction - Stone masonry and paving - Technical Requirements for Construction, Check and Acceptance

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN12-2002

Số quyết định ban hành:44/2002/ QĐ-BNN

Ngày ban hành:06/04/2002

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học TL

 

20

14TCN120-2002

 

Công trình thuỷ lợi - Xây và lát gạch - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Công trình thuỷ lợi - Xây và lát gạch - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic construction - Brick masonry and paving - Technical Requirements for Construction, Check and Acceptance

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN120-2002

Số quyết định ban hành:46/2002/ QĐ-BNN

Ngày ban hành:06/04/2002

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học TL

 

21

14TCN 82-1995

 

Công trình thuỷ lợi - Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Công trình thuỷ lợi - Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic structure – Standard of drilling and grouting into rock foundation

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN 82-1995 

Số quyết định ban hành:83NN-KHCN/QĐ

Ngày ban hành:24/01/1996

Cơ quan biên soạn: Vụ Khoa học công nghệ

 

22

14TCN 90-1995

 

Công trình thuỷ lợi - Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Công trình thuỷ lợi - Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic structure - Procedure of construction and acceptance joint deformation

Chỉ số phân loại ICS:

Thuộc lĩnh vực:Thi công-Thuỷ lợi

Mã tiêu chuẩn:14TCN 90-1995

Số quyết định ban hành:86NN-KHCN/QĐ

Ngày ban hành:25/01/1996

Cơ quan biên soạn: Vụ Khoa học công nghệ

 

23

14TCN59-2002

 

 Công trình thuỷ lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Công trình thuỷ lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic Works - Concrete and Reinforced Concrete Structures - Technical Requirements for Construction, Check and Acceptance

Chỉ số phân loại ICS:

Thuộc lĩnh vực:Thi công-Thuỷ lợi

Mã tiêu chuẩn:14TCN59-2002

Số quyết định ban hành:63/2002/ QĐ-BNN

Ngày ban hành:07/12/2002

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học TL

 

24

14TCN 2-85

 

 Công trình bằng đất - Quy trình thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Công trình bằng đất - Quy trình thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Earth works – Construction instruction for light compaction method

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN 2-85

Số quyết định ban hành:189TL/QĐ

Ngày ban hành:04/12/1985

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

25

14TCN 56-88

 

Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design standard for concrete and reinforced concrete dam

Chỉ số phân loại ICS:

Thuộc lĩnh vực:Thiết kế-Thuỷ lợi

Mã tiêu chuẩn:14TCN 56-88

Số quyết định ban hành:740QĐ/KT

Ngày ban hành:30/09/1988

Cơ quan biên soạn: Viện Khảo sát Thiết kế Thuỷ lợi

 

26

14TCN100-2001

 

 

Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Observation equiprement of Water headworks Major regulations on installation design

Mã tiêu chuẩn:14TCN100-2001

Số quyết định ban hành:92/2001/ QĐ-BNN

Ngày ban hành:09/11/2001

Cơ quan biên soạn: Công ty TVXDTL1

 

27

14TCN 57-88

 

 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design of diversion channels in hydraulic structure

Chỉ số phân loại ICS:

Thuộc lĩnh vực:Thiết kế-Thuỷ lợi

Mã tiêu chuẩn:14TCN 57-88

Số quyết định ban hành:783TL/QĐ

Ngày ban hành:15/10/1988

Cơ quan biên soạn: Viện Khảo sát Thiết kế Thuỷ lợi

 

28

14TCN 26-85, QPTL.C.1.75

 

 

Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài dẫn nước 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài dẫn nước

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:instruction on calculating hydraulic losses due to friction along the water transmission length

Mã tiêu chuẩn:14TCN 26-85 QPTL.C.1.75

Số quyết định ban hành:592QĐ/KT

Ngày ban hành:30/06/1975

Cơ quan biên soạn: Dịch từ TYII H.34-55 của L.xô cũ

 

29

14TCN 81-90

 

Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Instruction on hydraulic calculations of open discharge structures and diversion rockbed eroded due to artesian flows

Mã tiêu chuẩn:14TCN 81-90

Số quyết định ban hành:720TL/QĐ

Ngày ban hành:10/03/1991

Cơ quan biên soạn: Viện Khảo sát Thiết kế Thuỷ lợi

 

30

14TCN 54-87

 

Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình thuỷ công (tập I,II,III) 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình thuỷ công (tập I,II,III)

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design instruction for concrete and reinforced concrete in hydraulic structure (volume I, II, III)

Mã tiêu chuẩn:14TCN 54-87

Số quyết định ban hành:Vụ Kỹ thuật

Ngày ban hành:Năm 1989

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

31

14TCN 28-85, QPTL.C.1.78

 

Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi (do sóng và tầu) 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi (do sóng và tầu)

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Standard for gravity and forces imposed to hydraulic structure (caused by wave and ships)

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN 28-85 QPTL.C.1.78

Số quyết định ban hành:80 QĐ/KT

Ngày ban hành:15/06/1977

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

32

14TCN 7-85, QPTL.C.8.76

 

Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Standard for hydraulic calculation of spillway

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN 7-85 QPTL.C.8.76

 

Số quyết định ban hành:1063TL/ QĐ

 

Ngày ban hành:30/07/1976

 

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

 

33

14TCN 8-85, QPTL.C.1.75

 

Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Standard for hydraulic calculation of sluice under high deep

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN 8-85 QPTL.C.1.75

 

Số quyết định ban hành:2854TL/ QĐ

 

Ngày ban hành:12/04/1975

 

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

 

34

14TCN 8-85, QPTL.C.1.75

 

Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Standard for hydraulic calculation of sluice under high deep

 

Mã tiêu chuẩn:14TCN 8-85 QPTL.C.1.75

 

Số quyết định ban hành:2854TL/ QĐ

 

Ngày ban hành:12/04/1975

 

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

 

35

14TCN 10-85, QPTL.C.6.77

 

Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Standard for calculation of design hydrologic characteristics

Mã tiêu chuẩn:14TCN 10-85 QPTL.C.6.77

Số quyết định ban hành:92KT/QĐ

Ngày ban hành:20/09/1977

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

36

Năm 1996

 

Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi. 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi.

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Guideline for designing and using of filter geotextile for hydraulic works. 

Mã tiêu chuẩn:Năm 1996

Số quyết định ban hành:1871NN-KHCN/QĐ

Ngày ban hành:11/04/1996

Cơ quan biên soạn: Viện NC Khoa học và K.tế Thuỷ lợi

 

37

14TCN 11-85, QPTL.C.5.75

 

 

Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design standard for inverse filter layer component of hydraulic structure

Mã tiêu chuẩn:14TCN 11-85 QPTL.C.5.75

Số quyết định ban hành:1129TL/ QĐ

Ngày ban hành:08/10/1976

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

38

 

QPTL-C.2-75

 

Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design standard for concrete and reinforced concrete component of hydraulic structure

Mã tiêu chuẩn:QPTL-C.2-75

Số quyết định ban hành:84QĐ/KT

Ngày ban hành:09/06/1975

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

39

TCVN 4253-86

 

Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Foundation of Hydraulic projects. Design standard

Mã tiêu chuẩn:TCVN 4253-86

Số quyết định ban hành:887/UBXD

Ngày ban hành:11/12/1985

Cơ quan biên soạn: Trường Đại học Thuỷ lợi

 

40

TCVN 4116-85

 

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Concrete and reinforced concrete structures of hydraulic engineering constructions - Design standard

Mã tiêu chuẩn:TCVN 4116-85

Số quyết định ban hành:888/UBXD

Ngày ban hành:11/12/1985

Cơ quan biên soạn: Viện Khảo sát và Thiết kế Thuỷ lợi

 

41

14TCN 34-85, HDTL.1.1.77

 

Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép có công dụng khác nhau 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép có công dụng khác nhau

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Guideline for steel pipes calculation of various uses

Mã tiêu chuẩn:14TCN 34-85 HDTL.1.1.77

Số quyết định ban hành:204KT/QĐ

Ngày ban hành:20/11/1977

Cơ quan biên soạn: Vụ kỹ thuật dịch từ CH.373.67

 

42

14TCN 32-85, HDTL.C.3.77

 

Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design guideline for tunnel of hydraulic structure

Mã tiêu chuẩn:14TCN 32-85 HDTL.C.3.77

Số quyết định ban hành:1056KT/ QĐ

Ngày ban hành:10/06/1978

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

43

14TCN130-2002

 

Hướng dẫn thiết kế đê biển 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Hướng dẫn thiết kế đê biển 

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Guideline for seadyke design

Mã tiêu chuẩn:14TCN130-2002

Số quyết định ban hành:72/2002/ QĐ-BNN

Ngày ban hành:13/08/2002

Cơ quan biên soạn: Cục QLĐĐ và PCLB

 

44

14TCN 35-85, HDTL.C.4.76

 

 

Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design guideline for retaining walls in hydraulic structure

Mã tiêu chuẩn:14TCN 35-85 HDTL.C.4.76

Số quyết định ban hành:977TL/QĐ

Ngày ban hành:09/08/1977

Cơ quan biên soạn: Đại học thuỷ lợi

 

45

HDTL.C.1.75

 

 

Hướng dẫn kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Hướng dẫn kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Guideline on hydraulic calculation for hydropower station canals in case of unstable flow conditions

Mã tiêu chuẩn:HDTL.C.1.75

Số quyết định ban hành:Bộ Thuỷ lợi

Ngày ban hành:1975

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

46

HDTL.C.8.83

 

 Chỉ dẫn tạm thời về tính toán xói lở lòng dẫn bằng đá sau đập tràn có mũi hắt 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Chỉ dẫn tạm thời về tính toán xói lở lòng dẫn bằng đá sau đập tràn có mũi hắt

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Provisional guideline for calculating erosions in diversion rockbed canal at the back of spillway with fillet

Mã tiêu chuẩn:HDTL.C.8.83

Số quyết định ban hành: Không có

Ngày ban hành:

Cơ quan biên soạn: Viện Khảo sát Thiết kế Thuỷ lợi

 

47

HDTL.C.2.75

 

Chỉ dẫn thiết kế âu tầu 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Chỉ dẫn thiết kế âu tầu

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design guideline for navigation lock

Mã tiêu chuẩn:HDTL.C.2.75

Số quyết định ban hành:Bộ Thuỷ lợi

Ngày ban hành:Năm 1976

Cơ quan biên soạn: Bộ thuỷ lợi

 

48

 

QPTL.11.77

 

Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design standard for compacted earth dams

Mã tiêu chuẩn:QPTL.11.77

Số quyết định ban hành:543KHKT/QĐ

Ngày ban hành:27/12/1977

Cơ quan biên soạn: Viện Khảo sát và Thiết kế Thuỷ lợi

 

49

QPTL.C.10.79

 

Quy phạm thành phần và khối lượng tính toán thuỷ năng - thuỷ lợi cho giai đoạn quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế và thiết kế 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm thành phần và khối lượng tính toán thuỷ năng - thuỷ lợi cho giai đoạn quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế và thiết kế

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Standard for components and volume: hydraulic – hydroenergy calculations for stages of planning, defining design tasks and design making

Mã tiêu chuẩn:QPTL.C.10.79

Số quyết định ban hành:1138/QĐ/ TT

Ngày ban hành:09/05/1979

Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật

 

50

14TCN 87-1995

 

Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước - Các quy định chủ yếu. 

 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước - Các quy định chủ yếu.

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Planning integrated utilization and projection of water resources. The basic stipulations. 

Mã tiêu chuẩn:14TCN 87-1995

Số quyết định ban hành:167QĐ/KHKT

Ngày ban hành:28/10/1995

Cơ quan biên soạn: Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

 

51

HDTL.C.5.78

 

Hướng dẫn điều tra tính toán thuỷ văn thuỷ lợi cho công trình kho nước nhỏ 

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Hướng dẫn điều tra tính toán thuỷ văn thuỷ lợi cho công trình kho nước nhỏ

Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Guideline for collection and hydrological and hydraulic calculation of small water storage

Mã tiêu chuẩn:HDTL.C.5.78

Số quyết định ban hành: Không có

Ngày ban hành:

Cơ quan biên soạn: Trường Đại học Thuỷ lợi

52

 

 (nguồn www.vncold.vn)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm