Thông báo

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng - Tổng cục trưởng tại buổi giao ban ngày 10/10/2011

Ngày 10/10/2011, Thứ trưởng - Tổng cục trưởng Đào Xuân Học đã chủ trì họp giao ban Tổng cục. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả công tác trong kỳ, Tổng cục trưởng đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, như sau:

Bài đăng ngày 25-10-2011 - Đã được xem 1038 lượt


1. Các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi. Quá trình tham mưu, tổng hợp, xử lý công việc phải chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết và thực hiện đúng Quy chế làm việc, Quy chế quản lý, xử lý văn bản của Tổng cục đã ban hành.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị nghiên cứu, rà soát lại (lần cuối) các chương trình, đề án, dự án, các nhiệm vụ công tác trong Kế hoạch 5 năm 2011-2015 (trước ngày 20/10/2011) để Tổng cục ban hành làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc xây dựng các văn bản QPPL đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch của Bộ.
2. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan/đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại do lũ gây ra tại các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Tham mưu trình Bộ/Chính phủ kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do lũ gây ra.
- Rà soát lại hệ thống đê bao vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, đề xuất Dự án quy hoạch phòng, chống lũ để định hướng xây dựng hệ thống đê bao phù hợp cho toàn vùng và tiểu vùng (bao gồm cả hệ thống đê, cống bọng, trạm bơm), nhằm mục tiêu chủ động bảo vệ sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái vùng đồng bằng.
3. Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn:
- Hoàn chỉnh đề cương, dự toán các dự án thiết kế quy hoạch thủy lợi, điều tra cơ bản đảm bảo các dự án mở mới năm 2012 phải được phê duyệt trước 31/10/2011.
- Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ đơn giá nước sạch.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
4. Vụ Quản lý Công trình thuỷ lợi:
- Phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và HTQT, Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão làm rõ các chương trình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ nêu tại Quyết định số 2081/QĐ-BNN  ngày 09/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ thực hiện khung ma trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC); chuẩn bị các số liệu, tài liệu cần thiết để làm việc với các cơ quan, tổ chức hữu quan.
- Tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ chứa. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp đối với 3 Công ty Quản lý khai thác CTTL thuộc Bộ trình Tổng cục trưởng và trình Bộ.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự án Xây dựng CSDL các hệ thống công trình thủy lợi (trên phạm vi toàn quốc) theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
- Đẩy nhanh tiến độ phân cấp quản lý CTTL ở 3 tỉnh thí điểm, đảm bảo hoàn thành trước Tết nguyên đán.
5. Vụ Quản  lý Xây dựng cơ bản: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc triển khai sửa chữa, nâng cấp công trình hồ chứa Kẻ Gỗ tỉnh Hà Tĩnh.
6. Vụ Kế hoạch - Tài chính:
- Chủ trì phối hợp với Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, Vụ Khoa học công nghệ và HTQT, Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan có ý kiến trình Tổng cục trưởng quyết định về tài chính đối với các dự án thiết kế quy hoạch thủy lợi và dự án điều tra cơ bản mở mới năm 2012.
- Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ quan/đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện giải ngân các nguồn vốn được cấp đúng quy định của nhà nước đảm bảo kế hoạch và tiến độ đã được duyệt.
7. Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế:
- Chủ động triển khai chương trình hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản trong công tác phát triển thủy lợi. Trao đổi, thảo luận với các nhà tài trợ để xác định rõ thành phần, thời gian, kinh phí tổ chức hội thảo khoa học về việc lợi dụng đầm phá Tam Giang để giải quyết ngập úng cho Thành phố Huế, báo cáo Tổng cục trưởng quyết định.
- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN, nhiệm vụ môi trường thuộc thẩm quyền của Tổng cục.
8. Văn phòng Tổng cục:
- Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cơ quan/đơn vị, chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Tổng cục trình Tổng cục trưởng ban hành trước ngày 25/10/2011.
- Tiếp tục rà soát, phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị; nếu cần thiết thì điều chỉnh để thuận trong điều hành và hoạt động của các đơn vị trong Tổng cục.
- Tiếp tục triển khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2011 theo kế hoạch, đảm bảo tính công khai, khách quan, nghiêm túc và đúng các quy định hiện hành. Chủ động xin ý kiến của Vụ Tổ chức cán bộ về việc bổ nhiệm cán bộ cấp phòng của các cơ quan/đơn vị chưa qua các lớp đào tạo về lý luận chính trị.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế quản lý, xử lý văn bản và các quy chế khác của Tổng cục.
9. Trung tâm Phòng, tránh và Giảm nhẹ thiên tai: Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên cấp tỉnh trong Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đảm bảo đến hết năm 2011 hoàn thành đạo tạo cho 10 tỉnh. Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết năm 2012 báo cáo Tổng cục trưởng.
10. Viện Quy hoạch Thủy lợi: Hoàn thiện nội dung và thủ tục của các dự án quy hoạch thủy lợi trình Bộ/Chính phủ phê duyệt.
Ngoài các nhiệm vụ giao trên đây, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ khác được giao tại Thông báo số 37/TB-TCTL-VP ngày 09/9/2011. Tổng cục thông báo để các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.Xem văn bản chi tiết (pdf 150kb) Tại đây

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến